Energie-audit

De energie-audit is het vertrekpunt op basis waarvan de belangrijkste verbruiksposten in uw onderneming op heel precieze en exacte manier bepaald kunnen worden.

Een vrijwillige assessment of een audit in het kader van de verplichting voor grote bedrijven … Intraco Consulting is er voor u.

De verplichte energie-audit voor grote bedrijven is het resultaat van de Europese richtlijn 2012/27/EU betreffende energie-efficiëntie in de economische sector. 

Europa maakt zich zorgen om de voortdurende stijging van de vraag naar energie, het gevolg van onze manier van consumeren. Door deze strategie op te leggen wil de EU de toelevering aan de Unie verbeteren door de vraag naar primaire energie te doen afnemen en de hoeveelheid geïmporteerde energie te beperken. 

Andere doelstellingen die met deze richtlijnen hopelijk zullen worden gehaald, zijn onder meer de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen op een rendabele manier, een snellere verspreiding van innoverende technologische oplossingen en een versterking van de competitiviteit van de industrie binnen de Unie.
 

Over wie gaat het?

Deze verplichting geldt in de eerste plaats voor ondernemingen die geen kmo zijn in de Europese zin van het woord

Als een onderneming wordt beschouwd als een groot bedrijf, dan is het het beste om zich te beroepen op de gebruikersgids voor de definitie van een kmo, een document dat beschikbaar is op de website van de Europese Commissie. Op de Waalse website is een tool, de ‘testme’, beschikbaar, die als hulpmiddel gebruikt kan worden. 

Toepassingsveld 

De energie-audit geldt voor de activiteiten van de onderneming in Wallonië (operationeel, gebouwen, productie, energietransformatie, intern en niet-uitbesteed transport) en moet geproportioneerd worden. Concreet betekent dat dat de totale energieconsumptie van de activiteiten op Waalse sites minstens 20% moet uitmaken van de totale energieconsumptie van de Belgische sites. Als dit niet zo is, dan is het bedrijf vrijgesteld van een audit.

Het toepassingsveld van de audit moet voldoen aan de regel van representativiteit. Die bepaalt dat de energie-audit minstens 80% van de totale energieconsumptie van de grote onderneming in Wallonië moet beslaan.

Bestaat het bedrijf uit meerdere vestigingen, dan kan de grote onderneming overgaan tot een audit van de sites/gebouwen representatief voor de andere sites/gebouwen in Wallonië, op voorwaarde dat de activiteiten vergelijkbaar zijn. Concreet betekent dit dat het representativiteitscriterium bepaald wordt door een maximale kloof van 20% tussen de site/het gebouw dat als referentie geldt en de andere die het vertegenwoordigt. 

 

Audit Energétique - Intraco Consulting

Vrijstellingen

In het arrest zijn een aantal gevallen van vrijstelling opgenomen. 

De eerste houdt verband met de proportionaliteit waarvan eerder sprake (Waalse totale.energie.consumptie < 20% Belgische totale.energie.consumptie).

Vervolgens moet elke grote onderneming die deelneemt aan een milieuconventie zoals een ISO 14001– of een ISO 50001-label of een EMAS-registratie, waarvoor een conforme energie-audit nodig is (en in de loop van de laatste 4 jaar moet zijn uitgevoerd), voldoen aan de verplichting waarvan hier sprake. Bovendien moet de audit minstens 60% van de totale consumptie van de grote onderneming dekken (en niet 80%). 

De ondernemingen die betrokken partij zijn bij de brancheakkoorden, zijn ook en logischerwijs vrijgesteld.

Verschillende ondernemingen die tot eenzelfde aandeelhouderschap behoren, kunnen niet opgaan in een onderneming met meerdere sites. Zij zijn dan ook vrijgesteld van een energie-audit.

Als in het auditrapport geconcludeerd wordt dat de rentabiliteit van de audit en de daarin vermelde investeringen ontbreken, dan kan de onderneming vrijgesteld worden van de verplichte energie-audit voor de volgende vervaldag.
 

Auditeur, rapportage en termijn

De audit moet volledig onafhankelijk uitgevoerd worden door een extern auditeur, erkend door AMURE of UREBA en in functie van de activiteiten van de onderneming.

Het auditrapport (dat 10 jaar bewaard moet worden) wordt om de 4 jaar ingediend en dat vanaf 5 december 2016 (eerste vervaldag). Er is echter wel de mogelijkheid gelaten om deze termijn te verlengen onder uitzonderlijke of specifieke omstandigheden (verhuizing, grote investeringen …). Deze verlenging kan niet meer dan 4 jaar bedragen.

Intraco Consulting is er voor u:

  • Het toepassingsveld van deze audit evalueren
  • Een energie-assessment van uw onderneming stellen
  • Deze audit integreren in een globale, gestructureerde aanpak
  • Uw personeel sensibiliseren en opleiden
  • Samen met u een studiebureau kiezen (in het geval van het Waalse arrest van 08-09-2016), dat deze verplichte audit een echte meerwaarde zal geven

Onze klanten getuigen

ISO9001, internal audits

The consultancy is very well structured. Recurring collaboration.

Volante Nino Managing director / NGL

ISO 14001 - Environmental permit - impact study - regulatory watch

Professionalism and competence, a collaboration to be redone

Marquet Jean-Marie Conseiller sécurité & environnement / NMC

Environmental permit

Satisfied, it was not an easy file for a first collaboration

Lambrecht Céline QSE Advisor / Joly

ISO9001, internal audits

The consultancy is very well structured. Recurring collaboration.

Volante Nino Managing director / NGL