Na de lange en complexe aanvraag van een milieuvergunning leggen heel wat exploitanten het blaadje papier in de lade zonder het zelfs nog maar te lezen.

En toch. De milieuvergunning is veel meer dan dat! Heeft u de inhoud gelezen? Wist u dat er voorwaarden in de vergunning staan die u naar de letter moet naleven?

Waarvoor dienen deze voorwaarden?

Wanneer een milieuvergunning (of unieke vergunning) wordt uitgereikt aan een bedrijf (of een particulier), dan hoort daar een reeks exploitatievoorwaarden bij. Die omkaderen de activiteit die in de vergunning is omschreven, zodat de exploitant weet wat hij inzake milieuwetgeving moet naleven.

Er zijn vier types voorwaarden, die cumuleerbaar zijn in eenzelfde vergunning:

  • Algemene voorwaarden
  • Integrale voorwaarden
  • Sectoriële voorwaarden
  • Bijzondere voorwaarden

De eerste, algemene, voorwaarden zijn van toepassing op alle etablissementen, ongeacht de bedrijfsactiviteit. Ze zijn dus de basis van een milieuvergunning.

De integrale voorwaarden omkaderen activiteiten met een lage impact op het milieu (te weten activiteiten die vallen onder klasse 3).

De sectoriële voorwaarden schetsen het wettelijke kader voor de meeste activiteiten die een matige tot hoge impact hebben op het milieu (klasse 2 en 1).

De bijzondere voorwaarden tot slot, de belangrijkste van de vergunning, zijn enkel bedoeld voor het etablissement dat in de vergunning wordt vermeld. Ze zijn dus niet van toepassing op alle etablissementen, maar alleen specifiek voor de vergunning die hieronder wordt aangevraagd.

Deze laatste categorie is dan ook de meest bindende.

Wie controleert de toepassing?

In de eerste plaats is het het controleorgaan van de politie (het Département de la Police et des Contrôles - DPC) dat belast is met de controle op de naleving van deze voorwaarden, maar ook mensen die aangesteld zijn door de gemeente, de overheid of een instelling van openbaar nut belast met milieuzaken kunnen deze controles uitvoeren. Deze verschillende spelers kunnen bijvoorbeeld langskomen na een klacht, maar ook wanneer zij een controle nodig achten of wanneer een investeringspremie wordt aangevraagd.

Welk risico loopt u als u deze exploitatievoorwaarden niet naleeft?

Het decreet van 5 juni 2008 betreffende de opsporing, de vaststelling, de vervolging en de beteugeling van milieuovertredingen en de herstelmaatregelen inzake leefmilieu dient als wettelijke basis. Het decreet verdeelt de overtredingen in 4 categorieën, naar de ernst van de overtreding. Categorie 1 is de zwaarste. De overtreder riskeert dus een strafrechtelijke of een administratieve sanctie, gelijk aan de ernst van de overtreding.

Het niet naleven van de voorwaarden van een milieuvergunning valt in categorie 2, net als het ontbreken van een vergunning. De straffen hierop zijn een gevangenisstraf van 8 dagen tot 3 jaar en/of een boete van € 100 tot 1.000.000. De rechter kan er echter ook voor kiezen een administratieve sanctie in de vorm van een boete op te leggen, voor een bedrag dat ligt tussen € 50 tot 100.000. dit komt boven op de verplichting om zich alsnog naar de normen te schikken. Als er gevaar is voor het milieu, dan kan het bedrijf zelfs stilgelegd en verzegeld worden, wat nog zwaardere economische repercussies kan hebben voor de exploitant.

Nu u helemaal op de hoogte bent, heeft u geen excuses meer om niet even te kijken welke voorwaarden er in uw milieuvergunning staan en welke niet te verwaarlozen impact ze kunnen hebben op de vlotte werking van uw bedrijf.

Contact ons

 

Retour au blog